top of page
logo EN SocialM.png

“It giet eins om twa emansipaasjeslaggen: de emansipaasje fan de minderheidstaal en de emansipaasje fan de frou.”

"It's about two forms of emancipation: the emancipation of smaller languages and the emancipation of women."

Dit Erasmus+-projekt draait om it fergrutsjen fan it gebrûk fan Wikipedy yn minderheidstaalsituaasjes yn Europa as metoade om digitale feardigens, sosjale belutsenens en taalfeardigens te learen.

Lear ús projekt kennen
Wat sille wy dwaan?
Kom yn ‘e kunde mei ús projektpartners
bottom of page