top of page

De missende froulju op Wikipedy – in podcast troch de Europeanen

Yn in ôflevering dy’t oanset ta neitinken, dûkten de presintatoaren fan dizze podcast yn it probleem fan gender bias, foaroardielen op it mêd fan gender op Wikipedy. Wylst de online ensyklopedy as ien fan de meast populêre ynformaasjeboarnen fan de wrâld bekend stiet, is der in opfallend gebrek oan represintaasje fan froulju en harren opmerklike prestaasjes.

Yn de podcast fertelde Rebecca O’Neill oer de minne represintaasje fan froulju op Wikipedy en wat der dien wurdt om dat te ferbetterjen. Inisjativen as WikiGap binne opkaam, mei as doel de genderkleau te tichtsjen troch mear froulju sichtber te meitsjen en te erkennen op Wikipedy. De presintatoaren joegen oan tige entûsjast te wurden fan it hurde wurk fan meidoggers en oaren dy’t harren ynsette om diversiteit en represintaasje op it platfoarm te fuortsterkjen.


Dêrneist gie de diskusje ek oer in oar krúsjaal aspekt fan de ympakt fan Wikipedy – it behâlden fan minderheidstalen.

Troch in platfoarm te wêzen dêr’t ynformaasje op dokumintearre en dield wurde kin yn dy talen helpt Wikipedy mei om harren fitaliteit en kulturele erfgoed te boargjen.


De podcast wie in nijsgjirrige diskusje dy’t ynsjoch joech yn in wichtich probleem. It gebrek oan represintaasje fan froulju en minderheidstalen op Wikipedy foarmet in signifikante útdaging, ien dy’t oangien wurde moat. Lykas de presintatoaren seinen hat Wikipedy in protte macht by it foarmjen fan ús begryp fan de wrâld en it is fan grut belang dat it de wiere diversiteit en rykdom fan de minsklike ûnderfining wjerspegelet.


Rebecca O’Neill, in tawijde foarstanner fan ynklusiviteit op Wikipedy, is fêstbesletten de biografyen fan ferneamde Ierske froulju yn de Wikiverse op te skriuwen.

Want witst? Dizze podcast is wêr’t it WikiWomen-projekt ûntstien is. Wolst der mear oer witte? Lês ús folgjende bloch!


Comments


bottom of page