top of page
Image by Guzel Maksutova
Wêr wurkje wy oan?
What are we working on?

Wy helpe en motivearje de folgjende generaasje Wikipedy te brûken om de online oanwêzigens fan harren taal út te wreidzjen en te ferdjipjen mei harren nije digitale, ûndersyks- en taalfeardigens.

We wolle bewustwêzen kreëarje fan de wichtige rol dy’t Wikipedy spylje kin yn it oanlearen fan digitale en taalfeardigens op in tagonklike manier en troch ferskate fakken yn it kurrikulum hinne.

 

Yn it projekt wurde taastbere produkten delset dy’t dizze doelen helpe berikken en dizze produkten binne sels nei ôfrin fan it projekt beskikber. De resultaten sille ûnder de oandacht brocht wurde yn oare minderheidstaalgebieten, wat it effekt fan it projekt fergruttet.

WikiWomen-lesmateriaal

 

We wolle learlingen helpe om it belang yn te sjen fan Wikipedy as in metoade om oer de wrâld te learen, mar ek oer de froulju dy’t in wichtige rol spile hawwe yn dy wrâld. We dogge dat troch se de hânfetten te jaan om harren eigen online biografyen te skriuwen oer wichtige froulju dy’t ien fertsjinje.

It materiaal is ûntwurpen foar it fuortset ûnderwiis, mar kin oanpast wurde nei oare leeftiidsgroepen. It sil de learlingen leare te begripen wêrom’t lytsere talen wichtich binne en te reflektearjen op hoe’t froulju represintearre binne yn de skiednis. It sil beskikber wêze yn it Ingelsk, Frysk, Baskysk en it Iersk.

Op dit stuit wurdt der drok oan it projekt wurde en wurdt it test op skoallen yn Nederlân, Ierlân en Baskelân (Spanje).

Image by Good Faces
Image by LinkedIn Sales Solutions

WikiWomen-toolkit foar dosinten

 

Dosinten en skoallieders; wy wolle jim helpe om Wikipedy te brûken by it lesjaan en sjen litte hoe’t Wikipedy as ûnderwiismetoade brûkt wurde kin.

De toolkit foar skoallen sil in hânlieding wêze foar dosinten en skoallieders dy’t lesjaan wolle yn digitale en ûndersyksfeardigens en yn taalfeardigens yn minderheidstalen troch gebrûk te meitsjen fan Wikipedy. Dêrneist sil de toolkit de dosint helpe om Wikipedy troch te fieren yn syn of har kurrikulum, en sille der links nei boarnen yn stean dy’t de dosint helpt om gear te wurkjen mei galeryen, biblioteken, argiven, musea en taalynstituten.

Wy hawwe dyn help nedich! Op dit stuit is de toolkit noch yn ûntwikkeling, mar wannear’t it klear is diele we him fuort sadatsto him fuort brûke kinst.

WikiWomen-toolkit foar ‘GLAMs’

 

GLAM stiet foar ‘Gallery, Library, Archive, Museum’: galery, biblioteek, argyf, museum. GLAMs biede seeën fan ynformaasje, boarnen en ûnderfining dy’t brûkt wurde kinne om mienskippen yn ûnderwiisprojekten te beheljen.

 

Yn regio’s mei minderheidtalen beweitsje se regionaal en taalkundich kultureel erfgoed. Yn dizze regio’s wurkje se faak gear mei taalynstituten dy’t oan it behâlden fan de minderheidstaal as in mienskipstaal wurkje.

De toolkit sil harren helpe om it WikiWomen-programma yn harren gearwurking mei it ûnderwiis ta te passen. Mei de toolkit hawwe de GLAMs in basis om mei fertrouwen mei Wikipedy te wurkjen, troch yn te gean op it skriuwen en bewurkjen fan artikels.

Der wurdt noch wurke oan de toolkit, mar sil ynkoarten ûntwikkele en test wurde mei skoallen en mei GLAMs.

Image by kevin laminto
bottom of page