top of page

True Crime en skiednis komme by inoar yn de pakkende podcast “Lady Killers with Lucy Worsley”


Ast in leafhawwer bist fan true crime of skiednis mei de podcast “Lady Killers with Lucy Worsley” by dy net ûntbrekke. Histoarikus, skriuwster en útstjoerder Lucy Worsley dûkt yn de fassinearjende en grouwélige ferhalen fan froulike moardners dy’t harren fuotprint op de skiednis achterlitten hawwe.


Elke ôflevering fan Lady Killers giet oer in oare frou dy’t in gewelddiedige misdied begien is: ferhalen oer fergiftigjen oant moard mei in bile. Op in boeiende manier leit se de details fan de ferhalen ien foar ien bleat en giet se yn op de motiven fan de froulju en de sosjale en kulturele kontekst dêr’t se yn libben.


Ien fan de unike skaaimerken fan Lady Killers is Worsley har talint om histoaryske feiten en lytse details gear te ranen, wat se fertelt op in drûge en geastige manier fertelt. Troch har kunde en ûndersyk kin se in detaillearre en nuansearre byld fan de froulju te sketsen, dêr’t de harker in djipper begripen fan de histoaryske kontekst en libbens fan dizze froulju fan krijt.

De podcast stelt dêrneist tradisjonele stereotipen en misfettingen oer froulike moardners oan de kaak. Troch de skiednis hinne waarden froulju dy’t gewelddiedige misdieden begienen faak sjoen as dwylsinnich, om’t se ôfwykten fan tradisjonele gendernoarms en ferwachtingen fan de mienskip. Mar yn Lady Killers beljochtet Worsley dat froulju krekt sa feardich wienen yn it begean fan in gewelddiedige aksje as manlju. Troch de motiven en ûnderfinings fan dizze froulju te ûndersykjen moediget Worsley ús oan om nochris nei te tinken oer ús ûnderstellingen oer gender en geweld.


Ien fan de oare sterke punten fan Lady Killers is de fokus op minder bekende ferhalen. Wylst der in pear beruchte gefallen foarbykomme, sa as dat fan de beruchte fergiftiger Mary Ann Cotton, binne de measte froulju dy’t yn de podcast foarbykomme net sa bekend. Op dy manier kin de podcast mear fertelle oer krekt dy ferhalen dêr’t de tradisjonele histoaryske narratyf oerhinne sjocht, mei as gefolch in mear diverse en nuansearre byld fan de skiednis.


Lady Killers mei Lucy Worsley is in meislepende en ynformative podcast. Mei in pakkende manier fan fertellen, ynsjoch út skiedkundich perspektyf en in fokus op de minder bekende ferhalen biedt it in fernijend en yntrigearjend perspektyf op froulju en geweld troch de skiednis hinne. Dat, ast noch sikest om in podcast dêr’t true crime en skiednis yn gearkomme, foegje Lady Killers oan dyn playlist ta. Wa wit komst noch in yntrigearjende ‘lady killer’ tsjin dy’t in eigen Wikipedy-artikel fertsjinnet. Harkje hjir nei de ôflevering➡️ BBC Radio 4 - Lady Killers with Lucy Worsley.Comments


bottom of page