top of page
Kontakt

Tank foar it yntsjinjen!

WikiWomen is in Erasmus+ KA2 Strategysk Partnerskip 2022-2024, subsidiearre troch it Erasmus+-programma fan de Europeeske Uny ûnder de projektkoade 2021-1-NL01-KA220-SCH-000031554. De stipe fan de Europeeske Kommisje foar it produsearjen fan dizze publikaasje foarmet gjin ynstimming fan de ynhâld derfan, dy’t allinnich de opiny fan de skriuwers werjout. De Kommisje kin net ferantwurdlik holden wurde foar watfoar gebrûk dan ek fan de ynformaasje dy’t deryn stiet.

bottom of page